Spring til indhold

Klublov

Hover UIF

Klublov
Klubloven danner i samspil med de respektive regler og bestemmelser for de idrætsgrene, der er repræsenteret i klubben en aktiv ramme for alle aktiviteter i HOVER UIF. På og udenfor banerne, i og udenfor hallerne forventes uden ophold at lovenes indhold og den ånd de er skrevet i efterleves af alle medlemmer, ledere, hjælpere m.m.

§ 1
Navn
Klubbens navn er Hover Ungdoms- og Idrætsforening (Hover UIF) og er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Klubben er stiftet den 01.01.1890

§ 2
Tilhørsforhold
Klubben er medlem af Jydsk Boldspil Union/Dansk Boldspil Union, Danmarks Idrætsforbund, DGI Ringkøbing-Skjernegnen.

§ 3
Kerneydelsen
Hover UIF har året rundt tilbud om idræt med stor social, sundhedsmæssig og sportslig kvalitet, synlighed og gennemslagskraft i og omkring klubben.

§ 4

Vision
Hover UIF er lokalområdets socialt, sundhedsmæssigt og sportsligt mest attraktive idræts- og ungdomsforening med et levende klubmiljø, hvor alle, øvede som uøvede børn, unge og voksne, er lige velkomne og ligeværdige.
§ 5
Mission – Formålsparagraf
Hover UIF vil tilbyde alle lokalområdets piger, drenge, unge og voksne, øvede som uøvede et sundt sportsligt tilbud på forskellige niveauer i et forpligtende fællesskab – hele året.
Foreningen vil fremme det frie, folkelige ungdomsarbejde igennem information, idræt og andet kulturelt arbejde.

§ 6
Medlemmer

Hover UIF optager medlemmer, der selv eller ved forældrene tilkendegiver at ville holde foreningens love efterrettelige, samt til enhver tid rette sig efter de retningslinier og anbefalinger Hover UIF opstiller. Medlemmer eller dennes forældre, der ikke overholder ovenstående retningslinier og anbefalinger kan imødese først påtale, efterfølgende advarsel og ved gentagelse eksklusion af foreningen. Det er bestyrelsens pligt at varetage denne opgave.
Et ekskluderet medlem har ret til at få sin sag forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling. Indtil generalforsamlingen har truffet sin afgørelse er medlemmet ekskluderet, og klage til generalforsamlingen har således ikke opsættende virkning.
Generalforsamlingens beslutning er endegyldig og kan ikke appelleres.

§ 7
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Hover UIF´s øverste myndighed. Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, og som ikke er i kontingentrestance. Forælder, værge eller dem der har forældremyndighed over medlemmer under 16 år har respektive stemmeret. Et forældrepar kan kun afgive 1 stemme per barn, dog kan hver person kun afgive 1 stemme.
Bestyrelsesmedlemmer har automatisk stemmeret.
Medlemmer der er fyldt 16 år, medlemmers forældre samt andre interesserede der er fyldt 16 år, er valgbare til bestyrelsen. Medlemmer, medlemmers forældre samt andre interesserede, kan kun indstilles til valg, såfremt de er indforstået hermed.
Bestyrelsens formand, næstformand samt kasserer skal dog være myndige.
Hvis der bringes flere personer i forslag, skal der foretages en skriftlig afstemning.
Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag på Hover UIF´s hjemmeside og ved information i de lokale medier. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Beretninger fra udvalg eller arbejdsgrupper.
4. Indkomne forslag.
5. Godkendelse af årsregnskab og budget for næste år.
6. Valg af bestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer
Udvalgsformand for badminton/Volley
Udvalgsformand for fodbold
Udvalgsformand for gymnastik
Udvalgsformand for underholdning
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Indkomne forslag skal, for at nyde fremme, være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Bestyrelsens forslag offentliggøres samtidig med generalforsamlingens indkaldelse. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 8 dage efter beslutningen, enten af bestyrelsen eller når mindst 1/3 navngivne stemmeberettigede i Hover UIF indsender skriftlig begæring herom indeholdende motiveret dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettigede. Der gælder samme afstemningsregler som ved ordinær generalforsamling.

§ 8
Ledelse og organisation
Hover UIF er baseret på klare ansvar – og funktionsfordelinger i en flad organisationsstruktur. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. På generalforsamlingen vælges direkte formand, kasserer, næstformand samt 4 udvalgsformænd. Valgperiode er 2 år for alle valg, heraf afgår hvert år 3 eller 4 medlemmer, første gang ved lodtrækning.
De respektive udvalgsformænd udpeger efter eget valg det antal personer vedkommende ønsker i sit udvalg.
Endvidere vælges 2 revisorer, heraf afgår hvert år 1, første gang ved lodtrækning.
Bliver et valgt medlem af bestyrelsen eller revisor forhindret i at fuldføre sin valgperiode, bemyndiges bestyrelsen til at udpege en stedfortræder for samme valgperiode som det afgåede bestyrelsesmedlem/revisor.
Klubben tegnes af formand og ét bestyrelsesmedlem i forening, dog skal dokumenter vedrørende lån i samt køb og pantsætning af fast ejendom underskrives af den samlede bestyrelse.

§ 9
Kontingent
Kontingent fastsættes af klubbens valgte bestyrelse i samråd med de enkelte udvalg. Kontingentet fastsættes under hensyntagen til de med klubbens drift forbundne udgifter. Manglende kontingentindbetaling betragtes, som misligholdelse af medlemskab, og kan i yderste konsekvens medføre eksklusion.

§ 10
Regnskabsperiode
Klubbens regnskabsperiode er kalenderåret.

§ 11
Ændring af Klublove
Ændringer af klublovene kan vedtages ved simpelt flertal på en generalforsamling.

§ 12:
Opløsning

Hover UIF kan kun opløses når 2/3 af de fremmødte medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor. Ved klubbens opløsning skal eventuel formue gå til almennyttigt foreningsarbejde i Hover.

§ 13:
I tilfælde hvor disse klublove måtte være utilstrækkelige er bestyrelsen bemyndiget til under ansvar overfor generalforsamlingen at træffe de nødvendige beslutninger.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Hover UIF den 24.03.09